نام   نام خانوادگي سمت
علی محمد  حسام رئیس هیئت مدیره
حسن ممتحن نائب رئیس
ساسان فروتن خزانه دار
احمد رضا جوکار دبیر
جعفر مشکسار عضو هیئت مدیره
محمد کاظم گلابی عضو هیئت مدیره
علی اکبر رهنما عضو هیئت مدیره
بهرام فروهی عضو علی البدل
علی محمد  ابراهیمی عضو علی البدل
علیرضا لک بالا بازرس
مهدی اشراقی بازرس  
جعفر ایزد پناه بازرس علی البدل

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- خیابان قصردشت روبروی کوچه 78 جنب قنادی کامران 

کدپستی : 7186666547

تلفن : 07136266562

ایمیل  : anboohsazanefars@yahoo.com